ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

(Root) 20091215_77025.jpg(Root) 20091215_50794.gif

หลักสูตรระดับปริญญา

 

 

 

 

 

 


(Root) 20091215_50854.jpg
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก คหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (คศ.ด.)

     สาขาคหกรรมศาสตร์

  

หลักสูตรปริญญาโท คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (คศ.ม.)

     สาขาคหกรรมศาสตร์ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ

  

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Home Economics

                       B.S. (Home Economics)

         

          สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

  

 

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาภาษา                             12 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     4 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      9 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาพลศึกษา                          2 หน่วยกิต

          2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า            101 หน่วยกิต

              วิชาเฉพาะบังคับ                           60 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  28 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์                  32 หน่วยกิต

              วิชาเฉพาะเลือก                            41 หน่วยกิต

          3 หมวดวิชาเลือกเสรี                           6 หน่วยกิต 

     

          ผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านอาหารเป็นพิเศษ ต้องเรียนแขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

 

 

ติดต่อ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขนงลาดยาว เขตจตุจักร 

          กรุงเทพ 10900

website : http://homec.agr.ku.ac.th

  

  

  

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเ่ทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

          1. คหกรรมศาสตรบัณฑิต : คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

          2. คหกรรมศาสตรบัณฑิต : คศ.บ. (อุตสาหกรรมงานอาหาร)

 

ติดต่อ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

          มหาวิทยาลัียเทคโนโลยีราชมงคลธัีญบุรี  ต.คลองหก 

          อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110

โทรศัพท์ : 025493161

Website : http://het.rmutt.ac.th

  

 

 

(Root) 20091215_52305.gif

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)

168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300

โทร. 02-281-9231-4,  02-281-0545

www.hecrmutp.ac.th

 

 

หลักสูตรปริญญาโท (ภาคสมทบ) คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(คศ.ม.) สาขาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

  

หลักสูตรปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)

     สาขาอาหารและโภชนาการ

  

หลักสูตรปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)

     สาขาอุตสหกรรมการบริการอาหาร

  

     คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านคหกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบลัณฑิตนักปฏิบัติเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและทักษะวิชาพีระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกกังวล

          

          หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เน้นด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

 

ติดต่อ : คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต

          ไกลกัีงวล เขต 3 เขาพิทักษ์ ต.เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน

          จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ : 032-618500 ต่อ 3113, 3114, 3603 หรือ

           032-618513

โทรสาร : 032-618560

website : www.kkw.rmutr.ac.th

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก          หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเชฟ และกุ๊กโดยตรง ก็คือ หลักสูตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) วิชาเอกอาหารและโภชนาการ ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

 

ติตต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

           เลขที่ 41/1 ถ.พหลโยธิน หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

           63000

โทรศัพท์ : 055-515900-5 ต่อ 286

website : http://sci.kak.rmutl.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Root) 20091218_49997.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เลขที่ 149 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทร. 0-2211-2056, 0-2211-2052

แฟก. 0-2211-2040

www.techhome.rmutk.ac.th

  

หลักสูตรปริญญาตรีคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)

     สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

  

หลักสูตรปริญญาตรีคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)

 

     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีปรัชญา คือ นำพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ มาผลิตผู้ประกอบอาหารและนักโภชนการที่มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถผลิตอาหารที่มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภคและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดอาหารสากล มีจรรยาบรรณวิชาชีพและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Root) 20091217_690.jpg
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกระปิ กทม 10240

โทร. 023108630

www.edu.ru.ac.th

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
(Root) 20091217_514.jpg

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

39/1  ถ.รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

โทร. 02 9426900 - 99 ต่อ 5006 - 5008 โทรสาร 02 5417877

//sci.chandra.ac.th/sci/

 


หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Root) 20091218_51465.gif

 

 

(Root) 201019_885.jpg
 (Root) 2010116_2898.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

          

          หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

         

          วันนี้เราได้แวะเข้าไปเยี่ยมสถาบันที่สอนด้านการอาหาร ย่านสี่แยกบ้านแขก ที่นั้นคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สิ่งแรกที่เรารู้สึกคือ ความอบอุ่นจากสถาบันแห่งนี้ สถาบันแห่งนี้ก่อตั้ง

ขี้นใน ปี พ.ศ. 2491 จนปัจจุบัน เปิดสอนระดับสูงสุดคือ ปริญญาตรีและโท หลายสาขา ซึ่งมีสาขาอาหารและโภชนาการที่เหล่าผู้ที่อยากเป็น กุ๊ก และเชฟ ต่างสนใจอยู่  คือ

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

      

ชื่อปริญญาภาษาไทย : 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Science in Home Economics 

B.Sc. (Home Economics)

 

           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาโดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้

 

          1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6 หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6 หน่วยกิต

               กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต    

          2. หวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต

              ก. กลุ่มวิชาแกน   21 หน่วยกิต 

              ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต

              ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก   30 หน่วยกิต

          3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต

      

          นักศึกษาจะได้เรียนวิชาแกนบังคับ ได้แก่ ฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีทั่วไป เคมีอินทรีพื้นฐาน ชีวเคมีพื้นฐาน ชีววิทยาพื้นฐาน จุลชีวิทยา นอกจากนั้นยังมีกลุ่มวิชาชีพบังคับ เช่น ภาษาอังกฤษในด้านคหกรรมศาสตร์ ภาษาอังกฤษในด้านอาหารและโภชนการ   ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร  โภชนาการ  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด  การฝวึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ  ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ  สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ  การแกะสลักผักและผลไม้  รวมถึงวิชาคหกรรมศาสตร์พื้นฐานในแขนงอื่น ๆ ได้แก่ ความรู้เรื่องผ้า การพัฒนาการครอบครัว  การปรับปรุงที่อยู่อาศัย  รวมทั้งวิชาเลือกอีก 30 หน่วยกิต (เกี่ยวกับอาหารล้วนๆ) โดยให้เลือกเรียนได้ 30 หน่วย  อาทิ การแปรรูปอาหาร  อาหารไทย  ขนมไทย  ขนมอบ  การถนอมอาหาร  อาหารท้องถิ่น  อาหารนานาชาติ  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  การประกอบอาหารเสร็จเร็ว  ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย  การจัดเลี้ยงอาหาร  การบริการอาหารในสถาบัน  อาหารเพื่อการประกอบอาชีพด  การแต่งหน้าเค้ก

          เราได้สัมภาษณ์และสอบถามรายระเอียดกับ อาจารย์

อุไรวรรณ โชติวิท หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ว่าสาขาคหกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549

           เมื่อนักศึกษาเก็บหน่วยกิตได้ครบตามหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยก็ สามารถที่ออกไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรง  สำหรับงานที่รองรับนักศึกษาสาขานี้ ได้แก่งานเป็นนักโภชนากร นักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ครัวการบิน นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรืออาจเป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านเบเกอรี่ เปิดร้านอาหารไทย ร้านขนมหวาน ทำงานภายในโรงแรม หรืองานสาขาอื่นๆ ของคหกรรมศาสตร์ก็ได้เช่นกัน เพราะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปประดิษฐ์ งานด้านเสื้อผ้า งานแกะสลัก

 

ติดต่อ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

             อาคาร 1 ชั้น 8  เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ 

             แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพ  10600

โทรศัพท์ : 028901801 ต่อ 1089

website : http://dit.dru.acd.th/homeecon/

 

 

 

  

  

 

(Root) 20091218_55719.gif


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061  ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600

โทร. 0-2473-7000

www.bsru.ac.th

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวงิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดสอนหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 20 กว่าปี อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษและตระหนักว่าความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันและการดำรงอยู่ของมนุษย์ตลบอดเวลา ด้วยความตระหนักว่าการใช้ประโยชน์อย่างยั้งยืนจะต้องอาศัยพื้นความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์และความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต

 


(Root) 20091222_85002.gif
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9  แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

โทร. 02-544-8000

www.pnru.ac.th

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Root) 20091217_251.jpg


  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม 10300

โทร. 0-2244-5000

www.dusit.ac.th

 

 

          สถาบันที่เราจะแนะนำต่อไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2477 ในชื่อสถาบันว่า "โรงเรียนการเรือน" มีชื่อเสียงมากในด้านคหกรรมศาสตร์ และเมื่อเราเอยถึงสถาบันการอาหารที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เราย่อมได้ยินชื่อ "โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต" หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี อีก 3 หลักสูตร ก็คือ 

 

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.)

สาขาการจัดการการบริการ กลุ่มวิชาการจัดการอาหารและภัตตาคาร

M.B.A. (Hospitality Management) Program in Gastronomy and Restaurant Management

  

          เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านบริการมากหน่อย ศึกษาถึงเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับเอกลักษณ์อาหาร ขนม และเครื่องดื่มไทย, การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจการประกอบอาหารและเบเกอรี่นานาชาติ, การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มนานาชาติ, การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับภัตตาคารตและร้านอาหารแบบเร่งด่วน ทุกรายวิชาจะมีการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาอังกฤษ

 

ติดต่อ : โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการ

โทรศัพท์ : +662-244-5774, +662-244-5775,

              +662-241-7571-80 ต่อ 2229

โทรสาร : +662-244-5774

website : www.hospitality.dusit.ac.th

E-mail : hospitality@dusit.ac.thy

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

B.sc. (Food Industry and Service)

 

          หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต ต้องศึกษา   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น

               1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต

               1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             9 หน่วยกิต

               1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              9 หน่วยกิต

               1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

           2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 100 หน่วยกิต

               2.1  กลุ่มวิชาเนื้อหา                    78 หน่วยกิต

               2.2  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ        15 หน่วยกิต

               2.3  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต

           3. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต

           หลักสูตรนี้ทำจริงปฏิบัติจริง การฝึกทักษะอย่างน้อย 90 ชั่วโมงต่อภาคเรียน โดยชั้นปีที่1 เน้นงานด้านสจ๊วตให้รู้จักอุปกรณ์เคืองมือ รวมถึงวิถีการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา  ชั้นปีที่ 2 เน้นงานระบบจัดซื้อการกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ สด และแห้ง การสั่งซื้อ การตรวจรับ การเบิกจ่าย การตรวจสอบ ชั้นปีที่ 3 เน้นการเป็นผู้ช่วยพ่อครัว แม่ครัว ฝึกการปรุงและงานบริการส่วนหน้า และชั้นปีที่ 4 เน้นการเป็นพ่อครัวแม่ครัว

          เรียนอะไรบ้างงั้นหรือครับ รายวิชาที่ต้องเรียนก็มี อาทิ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา), บาร์และเครื่องดื่ม, ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, โภชนาศาสตร์ (รู้จักสารอาหารต่างๆ), วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (วิทยาศาสตร์วัตถุดิบ), การจัดการครัวมาตรฐาน Standard Kitchen Management (รู้จักประเภทครัว การจัดการการออกแบบ การจัดการพื้นที่ การวางอุปกรณ์ฯ), ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืชและการปรุง, หลักการประกอบอาหารไทย, แกง (Curry), ยำ ลาบ พล่า, น้ำพริกและเครื่องจิ่ม, อาหารไทยประเภทผัดและทอด, อาหารว่างและอาหารหวานไทย, การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง, หลักการประกอบอาหารยุโรป, หลักการผลิตเบเกอรี่ รวมทั้งวิชาเลือกต่างๆ อาหารจีน อาหรญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารนานาชาติ อาหารยุโรป คุกกี้ เค้ก ขนมปัง พายและเพสทรี

 

ติดต่อ : หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3

          ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700

โทรศัพท์ : 02-243-9426 -9430

website : http://sci-tech.dusit.ac.th

         

 

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาอาหารและโภชาการ

B.A. in Home Economics

  

          โครงสร้างหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ต้องศึกษา

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

             1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต

             1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           9 หน่วยกิต

             1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           9 หน่วยกิต

             1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ          9 หน่วยกิต

          2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                89 หน่วยกิต

             2.1 วิชาแกน                          24 หน่วยกิต

             2.2 วิชาเลือก                         27 หน่วยกิต

             2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ   5 หน่วยกิต

          3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    6 หน่วยกิต

  

          หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ นักศึกษาไม่ต้องศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) เพราะเป็นหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ต้องศึกษาวิชาแกนหรือวิชาบังคับในกลุ่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ พัฒนาการครอบครัวและเด็ก บ้านและการจัดทรัพยากร การวิจัยและพัฒนา เป็นพื้นฐานความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ แล้วจึงไปเลือกเน้นหลักวิชาในกลุ่มอาหารและโภชนาการเป็นหลัก ก็คือ โภชนาศาสตร์เพื่อครอบครัว, การประกอบอาหารไทย, หลักการประกอบอาหารนานาชาติ, หลักการประกอบอาหารนานาชาติ, การแปรรูปและการถนอมอาหาร, การจัดรายการอาหารและควบคุมต้นทุน, การประยุกต์และะพัฒนตำรับอาหาร, อาหารเพื่อสุขภาพ, ศิลปะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม, หลักการเตรียมและการประกอบหาร เราเป็นว่าหลักสูตรนี้มีวิชาที่น่าสนใจมากวิชาหนึ่งก็คือ "ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเชฟ" ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการโกอินเตอร์ครับ

 

ติดต่อ : หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสิต

 

   

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry

เลือกกลุ่มวิชาธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารเร่งด่วน

 

          หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวนหน่วยกิตรวมที่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต

              1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9 หน่วยกิต

              1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             9 หน่วยกิต

              1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             9 หน่วยกิต

              1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

          2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกิต

              2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                      79 หน่วยกิต

              2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ         15 หน่วยกิต

              2.3 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7 หน่วยกิต

          3. หมวดวิชาเลือกเสรี  10 หน่วยกิต

 

          หลักสูตรอุตสาหกรรมท่่องเที่ยวและการบริการ สังกัดอยู่ในคณะวิทยากาีรจัดการ เน้นด้านอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก เช่น ภาษาอังกฤษ สื่อสารทางธุรกิจ 1,2 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1,2 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1,2 หลักมัคคุเทศก์ หลักการโรงแรม ในหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเปิดสอน 4 แขนงวิชา คือ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม Aviation Business (ธุรกิจการบิน) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านอาหารเราแนะนำ ให้เลือกแขนงธุรกิจภัตตาคารและร้านอารเร่งด่วน จะได้เรียนด้าน การบริหารงานครัว บาร์และเครื่องดื่ม อาหารว่าง ขนมอบ  ขนมไทย ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ความรู้เกี่ยวกับอาหารจีน  ความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น  การแกะสลักผักและผลไม้ั ความรู้เกี่ยวกับอาหารนานาชาติ ความรู้เกี่ยวกับอาหารยุโรป

 

ติดต่อ : หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

          อาคาร 3 (คณะวิทยาการจัดการ) ชั้น 3 เลขที่ 295

          ถนนราชสีมา  เขตดุสิต 

โทรศัพท์ : (02) 244-5700

website : http:manage.dusit.ac.th

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Root) 20091217_302.jpg


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม 10300

โทร 021601143-45

www.sci.ssru.ac.th 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

     มุ่งเน้นด้านอาหารและโภชนาการเป็นสำคัญ และคหกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ จบแล้วสามารถเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักกำหนดอาหาร โภชนาการและผู้จัดการภัตตาคาร ตลอดจนทำธุรกิจด้านอาหารและโภชนาการ

   

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. )

     สาขาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

     ศึกษาในด้านอาหารและโภชนาการ และการบริการ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้แนะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารฯ เมื่อจบแล้วสามารถประกอบอาชีพสำหรับภาครัฐและเอกชนเป็นนักโภชนาการในโรงพยาบาล เป็นวิทยากรสาธิตอาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร จัดการธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและภัตตาคาร เป็นพนัก

งานบริการของสายการบิน

 

 

 

 

 

 

 

 

(Root) 20091217_760.gif 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

114 ซอยสุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กทม. 10110

โทรศัพท์ 0-2664-1000

โทรสาร 0-2258-0311

www.swu.ac.th

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Root) 20091217_423.jpg
วิทยาลัยดุสิตธานี

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง ข้างซีคอนสแควร์

แขวงหนงบอน เขตประเวศ 10250 

โทรศัพท์  0-2361-7805,  0-2361-7811-3 

www.dtc.ac.th

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

     สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร

 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคารของวิทยาลัยดุสิตธานี มีความมุ่งหมายที่จะผลิตบุคคลากรผุ้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการครัวและภัตตาคาร เพื่อเป็นการยกมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการด้านนี้ของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้ามาสู่อาชีพนี้ให้มาก ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรกำลังคนของชาติสำหรับตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมบริการด้านการจัดการครัวและภัตตาคารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้อุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศเจริญวัฒนาสถาพรสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Root) 20091222_85544.gif


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศึกษาศาสตร์ 

181  ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร. 073-33130 

//eduit.pn.psu.ac.th

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 5 ปี